comment up next how to end end

2. Hodnoty, výrazy a příkazy

 1. Kódování znaků
 2. Hodnoty a datové typy
 3. Základní datové typy
 4. Booleovské hodnoty a výrazy
 5. Změna typu
 6. Jména a klíčová slova
 7. Proměnné
 8. Operátory a operandy
 9. Pořadí operací
 10. Příkazy a výrazy
 11. Podtržítka
 12. Glosář
 13. Cvičení

2.1 Kódování znaků

Jediné dva stavy, které umí počítač ve svém elektronickém obvodu rozlišit, je přítomnost či nepřítomnost elektrického náboje. Těmto stavům se přisuzuje význam hodnoty 0 nebo 1 a tato duální hodnota se nazývá jeden bit. Seskupením osmi bitů vytvoříme bajt (byte), jímž lze vytvořit 256 (= 28) kombinací nul a jedniček neboli binárních čísel 00000000 (= 0) až 11111111 (= 256).
Při komunikaci s počítačem jsou všechný tisknutelné i netisknutelné (řídící) znaky vyjádřeny kódovými čísly, neboli kódovými body (code points).

Souvztažnost čísel se znaky je vyjádřena různými kódovanými sadami znaků. Kódování ASCII obsahuje 128 kódových bodů, které pokrývají znaky, symboly, číslice a velká i malá písmena anglické abecedy (například číslice 1 má kódový bod 49).
Zbývající paměťový prostor (128 čísel) jednoho bajtu je (byl) využíván různými dalšími sadami znaků pro potřebu dalších jazyků, případně pro "rozšířenou" verzí ASCII - Latin-1. Pro češtinu je použitelný systém ISO-8859-2 (Latin2) a Windows -1250 (cp1250).
Společným rysem těchto seznamů je to, že to jsou zároveň sady znaků (character sets) i kódovací schemata (character encodings), neboť všechny jejich znaky lze vyjádřit jedním bajtem.

S příchodem Internetu začala mnohost kódovacích sad nevyhovovat. Na počátku 90. let minulého století byl do používání uveden systém Unicode, jenž definuje číselnou řadu 0 až 1.114.111 (0 až 0x10FFFF v hexadecimálním vyjádření). Jednotlivé číslo této řady se nazývá Unicode Code Point (UCP). Obsazená část této řady obsahuje aktuálně přes 137.000 znaků pro téměř všechna písma, symboly a znaky, používané na zemi (zjednodušeně řečeno). Prvních 128 znaků sady Unicode je shodných se znaky kódování ASCII.

Samotná sada znaků Unicode však ještě není kódování. Je to pouhý seznam (sada) čísel a jim odpovídajících znaků. Pro praktické používání znakové sady Unicode byly vyvinuty 3 způsoby kódování (kódovací schemata): UTF-8, UTF-16 a UTF-32. Každé toto kódování zahrnuje všechny znaky Unicode, liší se však počtem bajtů pro vyjádření jednoho znaku.

Python implicitně používá kódování UTF-8. Všechny akcentované znaky češtiny zabírají 2 bajty. Kódová čísla se zapisují v hexadecimálním formátu.


2.2 Hodnoty a datové typy

Ústředním pojmem programovacího jazyka Python je objekt - coby instance programové struktury, zvané třída - viz Kap. 12.

Každý objekt (instance třídy) má jedinečnou hodnotu (value), typ (type) a identitu (ID).

Hodnota je inherentní význam objektu, vyjadřující množství (např. číslo), vlastnost (např. barvu) či jedinečnost (např. textový řetězec), s nímž může být v rámci výpočtu manipulováno.

Typ je název třídy, z níž byl objekt odvozen. Typ objektu vymezuje množinu podporovaných operací a rovněž definuje možné hodnoty objektu. Pokud si nejsme jisti, k jakému typu neboli třídě objekt patří, zjistíme to vestavěnou funkcí type(), jenž je součástí Pythonu:

>>> type("Hello, World!")    # text v uvozovkách je objekt typu
<class 'str'>               'string' neboli řetězec
>>> type(17)          # celé číslo je rovněž objekt  
<class 'int'>                  typu 'integer'
>>> type(3.2)          # desetinné číslo je objekt  
<class 'float'>                  typu 'float'

Vězme tedy, že řetězce (strings) patří k typu str a celá čísla (integers) k typu int. Čísla s desetinnou čárkou (v Pythonu tečkou) patří k typu float. Přehled typů je uveden v následující části 2.3.

A což objekty jako "17" a "2.3"? Vypadají jako čísla, ale jsou v uvozovkách.

>>> type("17")
<class 'str'>
>>> type("2.3")
<class 'str'>

Jsou to řetězce. Řetězce mohou být v Pythonu uzavřeny v jednoduchých ('), dvojitých (") nebo i trojitých uvozovkách. Uvnitř dvojitých uvozovek mohou být uvozovky jednoduché a obráceně: 'Pravil "Ne!" '.

Identita objektu je vyjádřena jeho identifikačním číslem (ID), které je adresou paměťového místa, ve kterém je aktuálně hodnota uložena. Některé objekty mohou mít explicitně přiřazené jméno, obecně označované jako proměnná:

>>> num = 17          # num je jméno pro přiřazený objekt,
>>> type(num); type(17)    
<class 'int'>
<class 'int'>         # typ jména je dán typem přiřazené hodnoty
>>> id(num); id(17)          
1835649200
1835649200           # zde id(num) == id(17)

Komentář na posledním řádku nutno brát s jistou rezervou, neboť ne vždy id(name) == id(value), jak uvidíme v další ukázce. Vždy však platí, že identita existujícího objektu je v rámci jedné seance neměnná.

Vznik objektu

Existence objektu je podmíněna jeho přítomností v paměti počítače, kde je uložen pod určitou adresou - identifikačním číslem (ID).
Při spuštění Pythonu se do operační paměti načte tato řada (sdílených) objektů, připravených k okamžitému použití:

Nový objekt vzniká zpracováním programového textu interpretem Pythonu, přičemž je ověřováno, zda takový objekt již je či není v paměti počítače uložen.
Přiřazování identifikačních čísel k objektům je ve výlučné kompetenci Interpreta a do jisté míry se řídí řadou známých pravidel.

>>> ping = 250; id(ping); id(250)   # 250 < 256 !!
1835652928
1835652928               # id(ping) == id(250)
>>> ping = 200; id(ping); id(200)
1835652128
1835652128               # id(ping) == id(200)
>>> id(250)
1835652928    # objekt '250' stále existuje jako použitelný 'sirotek'

Opuštěná hodnota zde zůstává v paměti i po změně přiřazení. Z paměti zmizí až po ukončení aktuální seance Pythonu působením procedury garbage collection.

Zcela jiné výstupy dostaneme, přiřadíme-li hodnoty > 256:

>>> rum = 270          
>>> id(rum); id(270)          
38420176
38420208            # id(rum) != id(270)
>>> rum = 300        
id(rum); id(300); id(270)
38420224
38420240            # id(rum) != id(300)
38420176            # id(270) == id(rum_1) ??

Proč a jak interpret udělil celkem čtyři ID pojďme nezkoumat.

Řetězce, které mají méně než 20 znaků ASCII, případně obsahují číslice či podtržítko, jsou takzvaně "internovány", to jest zachází se nimi podobně jako se "sdílenými" objekty.


2.3 Základní typy objektů

Velice frekventovaným termínem při popisování struktury programovacího jazyka je slovo literál. Literál (literal - doslovný) je přímý zápis určité hodnoty.

Následující stučný přehled datových typů jazyka Python je zároveň přehledem jeho literálů. V přehledu jsou nejprve uváděny názvy typů, posléze příklady jejich literálů (modře):

 • Speciální typy a literály
 • Numerické typy (numbers) a literály
 • Sekvence
 • Pevně uspořádaná množina indexovaných hodnot. Elementy sekvence jsou přímo přístupné prostřednictvím svého indexu.

  Prvky všech sekvenčních typů jsou interně indexovány pořadovým číslem, počínajícím nulou. To umožňuje přímý přístup k elementu sekvence - viz např. kap. 6.1, 8.2 a 10.1.

 • Kolekce
 • Částečně uspořádaná množina hodnot, která nepodporuje indexování. Manipulace s jednotlivými elementy je možná pouze pomocnými funkcemi.

  Sekvence a kolekce jsou složené datové typy, také označované jako kontejnery, jejichž společnou vlastností je to, že vlastní magickou metodu __contains__.

  Všechny názvy typů kromě NoneType jsou zároveň i názvy vestavěných funkcí.

  Hodnoty typů list, set, dict, bytearray lze po jejich vytvoření dodatečně změnit; říkáme, že jsou měnitelné (mutable) - změna hodnoty nevyvolá změnu ID.

  Hodnoty typů int, float, complex, bool, str, bytes, tuple, frozenset, range dodatečně změnit nelze; říkáme, že jsou neměnitelné (immutable). Pokud ke stejné proměnné přiřadíme upravenou stávající (neměnitelnou) hodnotu, provádíme změnu přiřazení, neboli přiřazujeme objekt s jiným ID.

  Poznámka:

  Python nemá datový typ pro jeden znak, v jiných jazycích označovaný termínem char . Nahrazuje jej řetězcem s jedním prvkem - např   "a".

  Kromě uvedeného výčtu datových typů disponuje Python řadou dalších typů jako module, function, method, class, array, atd, které jsou deklarované v příslušných modulech - viz Data Types


  2.4   Booleovské hodnoty a výrazy

  Pythonovský typ pro uložení hodnoty True nebo False zvaný bool je pojmenován po britském matematikovi George Booleovi, jenž vytvořil tak zvanou booleovu algebru, která je základem moderní počítačové aritmetiky.

  Jsou pouze dvě booleovské hodnoty: True a False. Velká počáteční písmena jsou důležitá, neboť true a false booleovskými hodnotami nejsou.

  >>>type(True) 
  <class 'bool'>
  >>>type(true)
  Traceback (most recent call last):
  >>File "<stdin>", line 1, in <module>
  NameError: name 'true' is not defined
  

  Booleovský výraz (prostěji podmínka) je výraz, který vede k boooleovské hodnotě. Tento výraz má tuto zavedenou skladbu:

  <levý operand> relační či specielní operátor <pravý operand>
  
  >>> 5 == 5
  True
  >>> 5 is not 5
  False
  

  Vestavěná funkce bool vrací booleovskou hodnotu čísel a řetězců. U číselných typů generují nulové hodnoty výstup False, nenulové hodnoty výstup True. Prázdné řetězce dávají False, neprázdné řetězce dávají True:

  >>> bool(1)
  True
  >>> bool(0)
  False
  >>> bool("No !")      # neprázdný řetězec
  True
  >>> bool("")        # prázdný řetězec
  False
  >>> bool(3.14159)     # nenulová hodnota
  True
  >>> bool(0.0)       # nulová hodnota
  False
  

  2.5 Změna typu

  Změna typu neboli konverze typu se provádí pomocí řady vestavěných funkcí.

  Funkce str(integer OR float) přijímá celé číslo či float a přemění jej na string.

  >>> str(32), str(3.2)
  ('32', '3.2')
  

  Funkce float(integer OR string) přijímá celé číslo či string a přemění jej na float.

  >>> float(32), float("32"), float("3.2")
  (32.0, 32.0, 3.2)
  

  Funkce int(string OR float) přijímá string či float a přemění jej na integer.

  >>> int("32")             string pouze s celým číslem
  32
  >>> int(3.2), int(3.5), int(3.6)   odtrhne desetinnou část čísla
  (3, 3, 3)
  

  Funkce int(string, base) přijímá číslo ve formátu řetězce a základ jeho číselného systému (base) a vrací celé číslo se základem 10.

  >>> int('0b100000',2), int('0o40',8), int('0x20',16)
  (32, 32, 32)
  

  Pro převod celého čísla do jiného číselného systému slouží funkce:

  Funkce hex(integer) přijímá celé číslo a přemění jej na číslo se základem 16.

  Funkce oct(integer) přijímá celé číslo a přemění jej na číslo se základem 8.

  Funkce bin(integer) přijímá celé číslo a přemění jej na číslo se základem 2.

  Všechny formáty celého čísla, vytvořené funkcemi hex, oct, bin,   jsou typu string:

  >>> hex(32), oct(32), bin(32)
  ('0x20', '0o40', '0b100000')
  >>> type(hex(32))
  <class 'str'>
  

  Všechny formáty celého čísla, zapsané přímo nebo jako přiřazená hodnota, jsou typu integer:

  >>> hx = 0x20; oc = 0o40; bn = 0b100000
  >>> hx, oc, bn; type(hx), type(0x20)
  (32, 32, 32)  # literály hex, oct, bin převedeny na dekadický formát
  (<class 'int'>, <class 'int'>)
  

  Převod znaku na pořadové číslo systému Unicode provádí funkce ord('znak')

  >>> ord(" "), ord("m"), ord("ž")
  (32, 109, 382)
  

  Převod přadového čísla Unicode na příslušný znak provádí funkce chr('integer')

  >>> chr(32), chr(109), chr(382)
  (' ', 'm', 'ž')
  

  Pro převod řetězce na sekvence list, tuple, set slouží funkce list(string), tuple(string), set(string).

  >>> list("a5True")
  ['a', '5', 'T', 'r', 'u', 'e']
  >>> tuple("a5 True")
  ('a', '5', 'T', 'r', 'u', 'e')
  >>> set("a5True")
  {'u', 'r', 'T', 'e', '5', 'a'}
  

  Pro převod entice, slovníku či setu s vnořenými enticemi či slovníky (obsahující dvojice key:value) na slovník - slouží funkce dict(tuple OR list OR set).

  >>> tup1 = (("a", 5), ("b", True))
  >>> tup2 = (["a", 5], ["b", True])
  >>> dict(tup1), dict(tup2)
  ({'a': 5, 'b': True}, {'a': 5, 'b': True})
  >>> lup1 = [("a", 5), ("b", True)]
  >>> lup2 = [["a", 5], ["b", True]]
  >>> dict(lup1), dict(lup2)
  ({'a': 5, 'b': True}, {'a': 5, 'b': True})
  >>> sup1 = {("a", 5), ("b", True)}
  >>> sup2 = {["a", 5], ["b", True]}   TypeError: unhashable type: 'list'
  >>> dict(sup1)
  {'a': 5, 'b': True}
  

  Pro převod reálných čísel na číslo komplexní slouží funkce complex(real, imag).

  >>> complex(3.2, 12)
  (3.2+12j)
  

  Funkce ascii(string) přijímá řetězec a vrací jej doplněný zpětnými lomítky u znaků, které nejsou obsaženy v kódování ASCII.

  >>> ascii("žížala"), ascii("oves")
  ("'\\u017e\\xed\\u017eala'", "'oves'")
  

  2.6 Jména a klíčová slova

  Jména proměnných mohou být libovolně dlouhá. Mohou obsahovat jak písmena tak číslice, ale musejí začínat písmenem a nesmějí obsahovat mezeru. I když je přípustné použít velká písmena, z konvenčních důvodů to neděláme. Pokud tak učiníme, musíme si uvědomit, že velikost písmena hraje roli. Bruce a bruce jsou různá jména.

  Podtržítko (_) se ve jménu smí použít (naopak pomlčka (-) se používat nemá). Často se používá u jmen s více slovy, jako je moje_jmeno nebo price_of_tea_in_china. Podtržítko na počátku názvu mívá speciální význam, takže jej zatím raději takto nepoužívejte.

  Dáme-li proměnné nepřípustné jméno, obdržíme syntaktickou chybu:

  >>> 76trombones = "big parade"
  SyntaxError: invalid syntax
  >>> more$ = 1000000
  SyntaxError: invalid syntax
  >>> class = "Computer Science 101"
  SyntaxError: invalid syntax
  

  76trombones není legální, protože nezačíná písmenem, more$ není legální, protože obsahuje nedovolený znak, označení dolaru. Co je ale špatného na class?

  Ukazuje se, že class je jedno z klíčových slov Pythonu. Klíčová slova jsou vyhrazená slova a nemohou být použita jako jména proměnných.

  Python má aktuálně třicet dva plus tři klíčová slova:

  and   as    assert async  await   break  
  class  continue def   del   elif   else   
  except finally  for   from   global  if
  import in    is   lambda  nonlocal not
  or   pass   raise  return  try    while  
  with  yield   True  False  None
  

  Skutečně platný seznam klíčových slov získáme zadáním příkazů:

  >>> import keyword
  >>> keyword.kwlist
  

  2.7 Proměnné

  Proměnná je uživatelské jméno, odkazující na přiřazený objekt, uložený pod identifikačním číslem (ID) v paměti počítače. Typ proměnné (jména) je dán typem přiřazené hodnoty. Jméno bez přiřazeného objektu není akceptováno (ani mu není přiřazeno ID).

  Objekt ke jménu připojuje příkaz přiřazení, realizovaný operátorem přiřazení (=). Vše, co umístíme na pravou stranu operátoru přiřazení, musí Python znát nebo umět vytvořit:

  >>> n = "hosana"          # no problem
  >>> pi = 3.14159          # no problem
  >>> x = ping
  NameError: name 'ping' is not defined
  
  >>> ping = 5
  >>> x = ping            # no problem
  

  Hromadné přiřazení

  Jedním příkazem lze přiřadit různé objekty různým proměnným (prvky n, pi, message zde tvoří entici). Podrobněji je hromadné přiřazení popsáno v kapitole 10.4:

  >>> n, pi, message = 17, 3.14, "Prší"  # id(n)!=id(pi)!=id(message)
  


  Hromadným přiřazením nejsou dále uvedené příkazy. Zde se jedná o deklaraci, že a, b, c jsou jména, odkazující na stejný objekt 3, případně 300.

  >>> a = b = c = 3           # id(a)==id(b)==id(c)==id(3)
  >>> a = b = c = 300          # id(a)==id(b)==id(c)!=id(300)
  

  U menšího čísla je ID proměnné totožné s ID přiřazeného čísla. U čísla 300 tomu tak není proto, že 300 > 257 - viz 2.2 Vznik objektu.

  Název proměnné lze použít ve funkci print():

  >>> print(message)
  Prší
  >>> print(n)
  17
  >>> print(pi)
  3.14
  

  Funkce print() vrací řetězec bez apostrofů. V konzole (nikoliv ve skriptu) se obejdeme i bez funkce print:

  >>> message = "Jak je?"
  >>> message
  'Jak je?'
  

  Změna přiřazení

  Stejnému jménu lze postupně přiřazovat různé hodnoty (objekty):

  >>> bruce = 5
  >>> bruce
  5
  >>> bruce = 7
  >>> print(bruce)
  7
  

  Nové přiřazení ruší přiřazení předchozí.

  Aktualizace proměnné

  Nejběžnější formou změny přiřazení je aktualizace, kdy nová hodnota proměnné závisí na její předchozí hodnotě, například:

  x = 6                 # inicializace 
  print(x) # --> 6
  x = x + 1               # aktualizace
  print(x)  # --> 7
  # id(6) != id(7)
  

  Aktualizace proměnné přičtením hodnoty 1 se nazývá increment, aktualizace odečtením hodnoty 1 se nazývá decrement. Aktualizovaná proměnná musí mít předem přiřazenou počáteční hodnotu (viz inicializace).

  Aktualizaci proměnné lze s výhodou provádět i pomocí dalších operátorů přiřazení (viz 2.8.6)   +=  -=  *=  /=  //=  %=

  >>> x = 6
  >>> x +=1  
  >>> x
  7
  >>>      
  

  2.8 Operátory a operandy

  Operátor je znak, zastupující infixovou funkci, stojící mezi dvěma operandy, neboli parametry funkce. Python používá různé druhy operátorů: aritmetické, relační, logické, přiřazovací a bitwise operátory.

  2.8.1 Aritmetické operátory

  Aritmetickými operátory jsou znaky pro sčítání +, odčítání -, násobení *, umocňování **, dělení /, celočíselné dělení //, a operátor modulo % (dělení s celočíselným zbytkem).

  Operátor + lze kromě numerických hodnot použít také pro operandy typu str, list, tuple, bytes a bytearray, nikoliv však pro range, dict, set a frozenset:

  >>> "naše" + " prasátko"                string
  'naše prasátko'
  >>> ["naše"]+["prasátko"]; ("naše",)+("prasátko",)   list, tuple
  ['naše', 'prasátko']
  ('naše', 'prasátko')
  >>> b"our" + b" little pig" bytes can only contain ASCII literal characters
  b'our little pig'
  >>> bytearray(" naše", "utf-8") + bytearray(" prasátko", "utf-8")
  bytearray(b' na\xc5\xa1e pras\xc3\xa1tko')
  

  Výše uvedené operandy lze rovněž násobit celým číslem. Objeví-li se na místě operandu proměnná, je kompilátorem zaměměna za svou hodnotu před tím, než se operace provede:

  >>> hele, mese = "hele", "mese "
  >>> (hele + mese)*3        # záporné číslo vrátí prázdný řetězec
  'helemese helemese helemese '
  

  Popsané součty operandů (kromě čísel) provádí Python při kompilaci v rámci zjednodušení (redukce) výrazů. U řetězců se tato procedura označuje jako konkatenace (concatenation).

  Operátor celočíselného dělení // (floor division) zaokrouhluje kladný podíl směrem dolů. Pracuje i s desetinnými čísly.

  >>> minute = 59 
  >>> minute // 60 
  0
  >>> -minute // -60.0
  0.0
  

  Záporný podíl je zaokrouhlován směrem k minus nekonečno.

  >>> -minute // 60.0 
  -1.0
  

  Operátor modulo pracuje s celými čísly (číselnými výrazy) a poskytuje zbytek při dělení prvního operandu druhým. V Pythonu jej označujeme znakem pro procento (%). V pořadí operací má stejnou preferenci jako násobení.

  >>> 7 % 3.0   
  1.0
  

  Ukazuje se, že modulo operátor je překvapivě užitečný. Na příklad, můžeme zjistit, zda jedno číslo je dělitelné druhým: je-li x % y == 0, pak x je dělitelné číslem y.

  Lze jím také oddělit krajní číslice zprava od zadaného čísla. Například, x % 10 vyčlení nejkrajnější číslici čísla x zprava (při základu 10). Podobně x % 100 vyčlení dvě poslední číslice.

  Použití operátoru % si ukážeme na pěkném příkladu převodu vteřin na hodiny, minuty a zbývající vteřiny:

  secs_celk = int(input("Kolik vteřin celkem?"))
  hodiny = secs_celk // 3600
  secs_navic = secs_celk % 3600
  minuty = secs_navic // 60
  sekundy = secs_navic % 60
  
  print("Celkem vteřin: ", secs_celk)
  print("Hodin, minut, vteřin: ", hodiny, minuty, sekundy) 
  

  2.8.2   Relační operátory

  Relační operátory vyjadřují tvrzení o kvantitativním vztahu mezi dvěma hodnotami. Jsou to tyto operátory:

        x == y               # x je rovno y
        x != y               # x není rovno y
        x > y               # x je větší než y
        x < y               # x je menší než y
        x >= y               # x je větší nebo rovno y
        x <= y               # x je menší nebo rovno y
  

  Jednotlivé tvrzení může být buď pravdivé nebo nepravdivé.

  >>> 5 < 3
  >>> False
  >>> 5/3 < 10
  >>> True
  

  Rovnítko (=) není operátorem, nýbrž znakem pro přiřazení hodnoty ke jménu.


  2.8.3   Logické operátory

  Logické (booleovské) operátory jsou tři: and , or a not. Jak vidíme, jsou to zároveň klíčová slova. Význam těchto operátorů je podobný jejich významu v češtině (a, nebo, ne). Například, výrazy x > 0 and x < 10 jsou pravdivé podle pravidel formální logiky pouze tehdy, jsou-li pravdivá obě tvrzení, to jest, je-li x větší než 0 a menší než 10.

  Tvrzení n%2 == 0 or n%3 == 0 je pravdivé, je-li alespoň jedna z podmínek pravdivá, to jest, je-li číslo dělitelné dvěma nebo třemi.

  Konečně, operátor not neguje následující booleovský výraz, takže not(x > y) je pravda, je-li x > y nepravda; to jest je-li x menší nebo rovno y.


  2.8.4   Bitwise operátory

  pro zvídavé

  Bitwise operátory pracují s operandy jako by to byly řetězce binárních číslic a to bit za bitem. Příklady v následující tabulce jsou vyčísleny pro x = 10 (binárně 0000 1010) a y = 4 (0000 0100):

    Operátor     Význam       Příklad    
    &   bitwise AND     x & y = 0 (0000 0000)  
    |   bitwise OR     x | y = 14 (0000 1110)  
    ~   bitwise NOT     ~x = -11 (1111 0101)  
    ^   bitwise XOR     x ^ y = 14 (0000 1110)  
    >>   bitwise right shift     x >> 2 = 2 (0000 0010)  
    <<   bitwise left shift     x << 2 = 40 (0010 1000)  

  2.8.5   Rozšířené přiřazení

  Rozšířené (augmented) přiřazení je kombinace binární operace (+, -, *, /, %, **, //) a příkazu přiřazení (=) v jednom výraze. Toto přiřazení provede změnu hodnoty existující proměnné:

    Operátor     Příklad       Nahrazuje    
    +=   x += 5     x = x + 5  
    -=   x -= 5     x = x - 5  
    *=   x *= 5     x = x * 5  
    /=   x /= 5     x = x / 5  
    %   x %= 5     x = x % 5  
    //   x // 5     x = x // 5  
    **=   x **= 5     x = x ** 5  

  Podobně lze provést rozšířené přiřazení s operátory &, |, ^, >>  a  <<=.


  2.8.6   Pojmenované přiřazení

  Nejnovějším typem (Python 3.6) rozšířeného přiřazení je tak zvaný mroží operátor (:=), vytvářející pojmenované přiřazení:

  Průběh se standardním přiřazením:
  >>> mrož = False; mrož
  False
  
  Průběh s pojmenovaným přiřazením: 
  >>> print(mrož := True)               
  True
  Mrožík má rád závorky:
  >>> (u := 5 + 3*2)       # bez závorky produkuje Syntax Error          
  11
  

  Mroží operátor umožňuje zkrácené pojmenování vyhodnoceného výrazu.


  2.8.7   Speciální operátory

  Operátory totožnosti (identity) - is a is not ověřují, zda dva objekty mají stejné ID i stejnou hodnotu:

  >>> x1 = y1 = 5
  >>> x2 = y2 = "hej" 
  >>> x1 is not y1     # False - operandy jsou identické
  >>> x2 is y2       # True  - id(x1) == id(y1)
  

  Operátory příslušnosti (membership) in a not in ověřují, zda je zkoumaná proměnná přítomna v zadané sekvenci (string, list, tuple, set a dictionary):

  >>> x = "Nazdárek!"
  >>> y = {1:"a", 2:"b"}
  >>> 'H' not in x      # True
  >>> 1 in y         # True
  
  Všechny uvedené operátory jsou také klíčovými slovy.

  2.9 Pořadí operací

  Objeví-li se ve výrazu více než jeden operátor, závisí pořadí výpočtu na pravidlech o pořadí operací. Python respektuje stejná pravidla, jaká se používají v matematice.


  2.10 Příkazy a výrazy

  Příkaz je instrukce, kterou může interpret provést. Samotný příkaz však neprodukuje žádný výstup. Dosud jsme poznali pouze příkaz přířazení = a příkaz import. V krátké době se seznámíme s dalšími příkazy, jako je while, for, if. Zadaný příkaz interpret Pythonu mlčky provede.

  Výraz je kombinace hodnot, proměnných, operátorů a případně i volání funkcí. Zapíšeme-li výraz na příkazový řádek, interpret jej vyhodnotí a zobrazí výsledek.

  >>> 1 + 1
  2
  >>> len("hello")    
  5
  

  V ukázce vidíme vestavěnou funkci len, která vrací délku zadané hodnoty, v tomto případě délku řetězce. Po print a type je to třetí ukázka vestavěné funkce.

  Vyhodnocení výrazu generuje hodnotu a proto se výrazy mohou vyskytovat jen na pravé straně příkazu přiřazení :

  >>> 17
  17
  >>> y = 3.14
  >>> y
  3.14
  

  2.11 Podtržítka

  Podtržítka mají různý význam v různých situacích. Situace 5 až 7 souvisí s třídami - viz kap. 12.

  1. V konzole interpreta představují poslední uloženou hodnotu výrazu:
   >>> 2 + 3
   5
   >>> _ * 3
   15
   
  2. Přikazují ignorovat hodnotu v hromadném přiřazení:
   >>> x, _, y = (1, 2, 3)
   >>> x,y
   (1, 3)
   
  3. Vyjadřují anonymní hodnotu:
   >>> for _ in range(6):
   ...   print(_*_, end=" ")
   0 1 4 9 16 25
   
  4. Jednoduché podtržítko jako přípona slouží k rozlišení aktuálně deklarovaného jména od stejnojmenného klíčového slova:
   >>> def pattern(name, class):
   SyntaxError: "invalid syntax"
   
   >>> def pattern(name, class_): 
       pass               # OK
   
  5. Jednoduché podtržítko jako předpona vyjadřuje pouze upozornění, že atribut třídy by se z nějakých důvodů neměl používat. Externímu použití bráněno není:
   class myClass:
     def __init__(self):
       self._bar = "Aleluja!"
   
   >>> myc = myClass(); myc._bar
   'Aleluja!'
   
  6. Dvojité podtržítko před jménem atributu třídy je signál pro kompilátor aby v interním seznamu __dir__ připojil název třídy k názvu atributu (viz dir(obj)), čímž zamlží jeho existenci. Popsaný proces se označuje jako komolení názvu (name mangling):
   class myClass:
     def __init__(self):
      self.__x = 20        # privátní název atributu
     def __myFunc(self):      # privátní název atributu
      print("Hello, World!")   
    
   obj=myClass()           # instance třídy
   

   Názvy s předsazenými dvojitými podtržítky jsou externě nepřístupné:

   >>> obj.__x
   AttributeError: 'myClass' object has no attribute '__x'
   

   Zkomolené (mangled) názvy atributů __x, __myFunc() mají tvar :   _myClass__x, _myClass__myFunc(). Pouze v této formě jsou externě přístupné:

   >>> obj._myClass__x; obj._myClass__myFunc()
   20
   Hello, World!
   
  7. Dvojitá podtržítka před i za názvem (double underscores - dunders) metody označují speciální metodu třídy - viz kapitola 12.5.


  2.12 Glosář

  seance (spiritualistické sezení)
  Zde je seancí míněn aktuální provoz interpreta, potažmo konzoly (REPL).
  hodnota (value)
  Objekt (číslo, řetězec, atp), přiřazený k proměnné nebo zadaný jako argument funkce.
  typ (type)
  Typ objektu určuje jak může být objekt ve výrazech použit. Je to název třídy, z níž byl objekt odvozen.
  int (integer)
  Datový typ Pythonu pro kladná a záporná celá čísla.
  str (string)
  Datový typ Pythonu pro řetězce alfanumerických znaků.
  float
  Datový typ Pythonu pro čísla s plovoucí desetinnou čárkou. Interně se tato čísla skládají ze dvou částí: z báze a exponentu. Kvůli chybě při zaokrouhlování jde o číslo s přibližnou hodnotou.
  proměnná (variable)
  Jméno, které odkazuje na hodnotu.
  příkaz přířazení (assignment statement)
  Příkaz, který jménu (proměnné) přiřadí hodnotu. Na levé straně operátoru přiřazení (=) je jméno. Na pravé straně operátoru je hodnota nebo výraz, který je interpretem Pythonu nejprve vyhodnocen a potom přiřazem jménu. Rozdíl mezi levou a pravou stranou si začínající programátoři někdy pletou. V následujícím přiřazení:
  >>> n = n + 1
  NameError: name 'n' is not defined
  
  hraje písmeno n velmi rozdílnou roli na obou stranách přiřazení. Na levé straně je to deklarované jméno, na pravé straně to je aktuálně neznámá hodnota.
  klíčové slovo (keyword)
  Vyhrazené jméno předdefinovaného objektu; klíčová slova jako if, def, a while nemůžeme použít jako jména proměnných.
  operátor (operator)
  Speciální symbol (infixové) funkce, stojící mezi svými operandy.
  operand (operand)
  Jedna z hodnot, s nimiž operátor pracuje.
  výraz (expression)
  Kombinace proměnných, operátorů a hodnot, které lze vyjádřit výslednou hodnotou.
  funkce
  Pojmenovaný blok příkazů, provádějící nějakou operaci, či řadu navazujících operací.
  skladba (composition)
  Spojení jednoduchých výrazů a příkazů do složených příkazů a výrazů za účelem stručnější prezentace složitých výpočtů.
  vyhodnocení (evaluation)
  Zjednodušení výrazu provedením zadaných operací, které jsou tak nahrazeny jedinou hodnotou.

  2.13 Cvičení

  1. Co se stane, když dáte příkaz k tisku přiřazení?
   >>> print(n = 7)
   
   A což toto?
   >>> print(7 + 5)
   
   Nebo toto?
   >>> print(5.2, "toto", 4-2, 5/2.0)
   
  2. Následující číselné výrazy vypočítejte z hlavy a výsledky si následně ověřte v konzole:
   >>>  5 % 2
   >>>  9 % 5
   >>>  15 % 12
   >>>  12 % 15
   >>>  6 % 6
   >>>  0 % 7
   >>>  7 % 0
   
  3. Přidejte závorky k výrazu 6 * 1 - 2 tak, aby se změnila jeho hodnota ze 4 na -6.
  4. Za prompt v konzole Pythonu zapište houby + 4. To vyvolá chybu:
   NameError: name 'houby' is not defined
   
   Jménu houby přiřaďte takovou hodnotu, aby houby + 4 bylo 10.
  5. Dovedl byste zapsat následující vzorec pro výpočet výsledné hodnoty A počátečního vkladu P jako výraz v programovém jazyce Python?
   kde:
   • P = počáteční vklad
   • r = úroková míra per annum jako desetinné číslo
   • n = počet hodnocených období za rok
   • t = počet roků
   Pro P=10000 Kč, n=12 měsíců, r=8%(0,08) a t=10 let by hodnota A měla být přibližně 22196.4 Kč.

   Úlohu řešte v interaktivním i programovém režimu v aplikaci IDLE. Skript vložte do souboru vynos.py ve složce kap-02.

  6. Každé slovo věty All work and no play makes Jack a dull boy připojte hromadným přiřazením k vlastní proměnné a potom větu vytiskněte na jeden řádek s použitím funkce print().

  comment up next how to end end